《MFF》洋蔥劍士職業介紹

【Mobius Final Fantasy】 【太空戰士】 【MFF】
作者:名偵探摳男 時間:2016-08-09
 
 洋蔥劍士
 《MFF》洋蔥劍士職業介紹

 

職業 類型 元素
洋蔥劍士 戰士 《MFF》洋蔥劍士職業介紹《MFF》洋蔥劍士職業介紹《MFF》洋蔥劍士職業介紹
 
必殺技
 
名稱 洋蔥碎斬
範圍 單體攻擊
攻擊力倍率 9
擊潰力倍率 3
爆擊
追加效果 勇氣(次級)(攻擊力提升)
 
技能面板
 
技能面板01
洋蔥劍士
 
新職業
 
 
攻擊力
 
+5
 

X10
HP
 
+50
 

X5
空白之刃
 
新武器
 
 
擊潰力
 
+2
 

X10
元素啟動
 
+1
 

X60
風耐性
 
+5%
 

X30
魔力
 
+10%
 

X20
魔力
 
+5%
 

X10
暈擊耐性
 
+20%
 

X20
元素啟動
 
+1
 

X60
HP
 
+100
 

X10
職業必殺技強化
 
LvUp
 

X100
魔力
 
+5%
 

X10
HP
 
+100
 

X10
騎士
 
新職業
 
水晶X1
合計 X355、水晶X1
 
技能面板02
火耐性
 
+3%
 

X180
攻擊力
 
+5
 

X80
X30
HP
 
+50
 

X80
空白之刃+
 
武器強化
 

X300
擊潰力
 
+3
 

X80
X80
元素啟動
 
+1
 

X500
X30
危機時護罩
 
 
 

X500
光X30
魔力
 
+10%
 

X80
X80
魔力
 
+10%
 

X80
X80
提升擊潰回合
 
 
 

X600
X30
元素啟動
 
+1
 

X500
光X30
HP
 
+100
 

X120
職業必殺技強化
 
LvUp
 

X600
魔力
 
+10%
 

X80
X80
攻擊力
 
+5
 

X150
騎士
 
新職業
 
水晶X2
合計 X3930、X270、X80、X60、光X60、水晶X2
 
技能面板03
火耐性
 
+3%
 

X3600
攻擊力
 
+15
 

X900
X360
HP
 
+100
 

X900
空白之刃(改)
 
武器強化
 

X3600
擊潰力
 
+10
 

X900
X450
元素啟動
 
+1
 

X5400
X450
風強化
 
+5%
 

X4000
魔力
 
+20%
 

X900
X900
魔力
 
+20%
 

X900
X900
防禦力低下耐性
 
+20%
 

X1800
X900
元素啟動
 
+1
 

X5400
光X450
HP
 
+200
 

X1000
職業必殺技強化
 
LvUp
 

X5400
魔力
 
+20%
 

X900
X900
攻擊力
 
+10
 

X1800
黑暗騎士
 
新職業
 
水晶X3
合計 X37400、X3060、X450、X900、X450、
光X450、水晶X3
 
技能面板04
火耐性
 
+3%
 

X30000
攻擊力
 
+30


X6000
X2400
HP
 
+200
 

X6000
真 空白之刃
 
武器強化
 

X24000
擊潰力
 
+20
 

X6000
X1500
元素啟動
 
+1 


X27000
X3000
火強化
 
+5%
 

X13500
魔力
 
+30%


X4500
X4500
魔力
 
+30%


X4500
X4500
提升擊潰回合
 

 

X30000
X3000
元素啟動
 
+1


X27000
光X3000
HP
 
+300
 

X7200
危機時強化
 
 

X27000
X9000
魔力
 
+30%


X4500
X4500
攻擊力
 
+30
 

X12000
職業必殺技強化
 
LvUp
 
水晶X4
合計 X211200、X15900、X9000、X6000、
光X3000
X1500、水晶X4


《MFF》洋蔥劍士職業介紹
x