《MFF》魔道士學徒職業介紹

【Mobius Final Fantasy】 【太空戰士】 【MFF】
作者:名偵探摳男 時間:2016-08-09

 魔道士學徒
 《MFF》魔道士學徒職業介紹

 

職業 類型 元素
魔道士學徒 魔道士 《MFF》魔道士學徒職業介紹《MFF》魔道士學徒職業介紹《MFF》魔道士學徒職業介紹
 
必殺技
 
名稱 毀滅之雨
範圍 單體攻擊
攻擊力倍率 10
擊潰力倍率 2.5
爆擊
追加效果 信心(魔力提升)
 
技能面板
 
技能面板01
魔道士學徒
 
新職業
 
 
攻擊力
 
+3
 

X10
HP
 
+50
 

X5
若木手杖
 
新武器
 
 
擊潰力
 
+3
 

X10
元素啟動
 
+1
 

X60
水耐性
 
+5%
 

X30
魔力
 
+5%
 

X10
魔力
 
+10%
 

X10
毒化耐性
 
+20%
 

X20
元素啟動
 
+1
 

X60
HP
 
+100
 

X10
職業必殺技強化
 
LvUp
 

X100
魔力
 
+15%
 

X10
HP
 
+100
 

X10
魔道士
 
新職業
 
水晶X1
合計 X345、水晶X1
 
技能面板02
水耐性
 
+3%
 

X180
攻擊力
 
+3
 

X80
X30
HP
 
+50
 

X80
若木手杖+
 
武器強化
 

X300
擊潰力
 
+3
 

X80
X80
元素啟動
 
+1
 

X500
X30
勇氣時信心
 
 
 

X500
光X30
魔力
 
+10%
 

X80
X80
魔力
 
+15%
 

X80
X80
提升擊潰回合
 
 
 

X600
X30
元素啟動
 
+1
 

X500
光X30
HP
 
+100
 

X120
職業必殺技強化
 
LvUp
 

X600
魔力
 
+15%
 

X300
攻擊力
 
+10
 

X150
X80
白魔道士
 
新職業
 
水晶X2
合計 X4150、X240、X110、X60、光X60、水晶X2
 
技能面板03
水耐性
 
+3%
 

X3600
攻擊力
 
+9
 

X900
X360
HP
 
+100
 

X900
若木手杖(改)
 
武器強化
 

X3600
擊潰力
 
+9
 

X900
X450
元素啟動
 
+1
 

X5400
X450
水強化
 
+5%
 

X4050
魔力
 
+20%
 

X900
X900
魔力
 
+25%
 

X900
X900
魔力低下耐性
 
+20%
 

X1800
X900
元素啟動
 
+1
 

X1800
光X450
HP
 
+200
 

X1080
職業必殺技強化
 
LvUp
 

X5400
魔力
 
+20%
 

X3600
攻擊力
 
+10
 

X1800
X900
黑魔道士
 
新職業
 
水晶X3
合計 X36630、X3150、X1260、X450、光X450、
水晶X3
 
技能面板04
水耐性
 
+3%
 

X30000
攻擊力
 
+15 


X6000
X2400
HP
 
+200
 

X6000
真 若木手杖
 
武器強化
 

X24000
擊潰力
 
+15
 

X6000
X1500
元素啟動
 
+1 


X27000
X3000
水強化
 
+5%
 

X13500
魔力
 
+30%


X4500
X4500
魔力
 
+50%


X4500
X4500
提升擊潰回合
 
 

X30000
X3000
元素啟動
 
+1


X27000
光X3000
HP
 
+300
 

X7200
危機時護身罩
 
 

X9000
X9000
魔力
 
+30%


X9000
攻擊力
 
+30
 

X12000
X4500
職業必殺技強化
 
LvUp
 
水晶X4
合計 X215700、X10500、X9000X6900、
X6000、光X3000、水晶X4

x