《MFF》魔道士職業介紹

【Mobius Final Fantasy】 【太空戰士】 【MFF】
作者:名偵探摳男 時間:2016-08-23
 魔道士
《MFF》魔道士職業介紹

 

職業 類型 元素
魔道士 魔道士 《MFF》魔道士職業介紹《MFF》魔道士職業介紹《MFF》魔道士職業介紹
 
必殺技
 
名稱 終極毀滅
範圍 整體攻擊
攻擊力倍率 11
擊潰力倍率 2.5
爆擊
追加效果 信心(魔力提升)
 
技能面板
 
技能面板01
魔道士學徒
 
新職業
 
 
攻擊力
 
+3
 

X10
HP
 
+50
 

X5
水耐性
 
+5%
 

X50 
擊潰力
 
+3
 

X10
元素啟動
 
+1
 

X100
水強化
 
+5%
 

X50
魔力
 
+5%
 

X25
魔力
 
+10%
 

X10
元素啟動
 
+1
 

X100
毒化耐性
 
+20%
 
X40
HP
 
+100
 

X40
職業必殺技強化
 
LvUp
 

X200
魔力
 
+10%
 

X40
攻擊力
 
+10
 

X50
古老權杖
 
新武器
 
水晶X1
合計 X545、X185、水晶X1
 
技能面板02
水耐性
 
+5%
 

X180
攻擊力
 
+3
 

X80
X30
HP
 
+50
 

X80
勇氣時信心


 

X500
光X30
擊潰力
 
+3
 

X80
X80
元素啟動
 
+1
 

X500
X30
水強化
 
 +5%
 

X250
魔力
 
+10%
 

X80
X80
魔力
 
+15%
 

X150
X80
元素啟動
 
+1
 
X500
光X30
提升擊潰回合
 

 

X600
X30
HP
 
+100
 

X150
X80
職業必殺技強化
 
LvUp
 

X600
魔力
 
+10%
 

X150
攻擊力
 
+10
 

X150
X80
古老權杖+
 
新武器
 
水晶X2
合計 X2720、X1440、X240、X80、X60、
光X60、水晶X2
 
技能面板03
水耐性
 
+5%
 

X3000
攻擊力
 
+9
 

X900
X360
HP
 
+100
 

X900
危機時護身罩
 

 

X2700
X2700
擊潰力
 
+9
 

X900
X450
元素啟動
 
+1
 

X5400
X450
水強化
 
+5%
 

X4050
魔力
 
+20%
 

X900
X900
魔力
 
+25%
 

X1350
X900
元素啟動
 
+1
 
X5400
光X450
魔力低下耐性
 
+20%
 
X2700
HP
 
+200
 

X1800
X900
職業必殺技強化
 
LvUp
 

X5400
魔力
 
+20%
 

X900
X900
攻擊力
 
+20
 

X1800
X900
古老權杖(改)
 
新武器
 
水晶X3
合計 X28200、X11160、X5850、X900、X450、
光X450、水晶X3
 
技能面板04
真 古老權杖
 
武器強化
 
X60000
攻擊力
 
+15 


X6000
X2400
HP
 
+200
 

X6000
水耐性

+5%
 

X9000
擊潰力
 
+15
 

X6000
X1500
元素啟動
 
+1 


X27000
X3000
水強化
 
+5%
 

X36000
魔力
 
+30%


X4500
X4500
魔力
 
+50%


X9000
X4500
元素啟動
 
+1 
 
X27000
X3000
提升擊潰回合
 


X30000
X3000
HP
 
+300
 

X12000
X4500
職業必殺技強化
 
LvUp

X24000
魔力
 
+30%


X6000
X4500
攻擊力
 
+30
 

X12000
X6000
大魔道士
 
新職業
 
水晶X4
合計 X205500、X77400、X15000、X4500
X6000、光X3000、水晶X4

x